Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de KvK: 34353776

Artikel 1 Definitie

  1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Mind Power Consultancy van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Mind Power Consultancy behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/wijzigen.

 

Artikel 2 Vertrouwelijkheid en privacy verklaring

 

2.1. Ik ben bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In mijn privacybeleid kunt u uitgebreid lezen hoe ik uw privacy bescherm en welke rechten u heeft.

2.2. Mind Power Consultancy behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Ik raad u dan ook aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.

 

Artikel 3 Annulering en afmeldingen

3.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Indien binnen de gestelde 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

3.2. Mind Power Consultancy behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

 

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

4.1. De betaling van een factuur dient volledig te geschieden met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding of korting, uiterlijk op de datum zoals vermeld op de factuur. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of cliënt niet van de aangegane verplichtingen.

4.2. De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant plaats te vinden. Een factuur zal ter plekke worden overhandigd. Uiteraard is het de cliënt toegestaan om de betaling vooraf over te maken op rekening van Mind Power Consultancy.

 

Artikel 5 Locatie en reiskosten

5.1. Consulten met particulieren vinden plaats bij Mind Power Consultancy.

5.2. Consulten welke door bedrijven is aangevraagd, vinden ten kantore van de opdrachtgever plaats, tenzij is anders overeengekomen

5.3. De reiskosten worden tegen een tarief van € 0.30 per kilometer in rekening gebracht.

5.4. Eventuele parkeerkosten worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever.

5.5. De benodigde reistijd wordt tegen de helft van het uurtarief berekend.

 

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

6.1. Indien betaling op de gestelde datum niet heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering, waarbij een redelijk termijn voor nakoming van de verplichtingen wordt gesteld.

6.2. Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt, zal een tweede betalingsherinnering worden verzonden. Deze zal worden verhoogd met € 7,50 administratiekosten.

6.3. Indien ook hier nog op gereageerd wordt volgt inschakeling van een incassobureau. Alles kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht. Dat is inclusief de kosten van de deurwaarder, juridische bijstand etc. daarnaast is de cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.4. Mind Power Consultancy is gerechtigd om de opdrachtgever of cliënt, zodra het verzuim is ingetreden, een dadelijke opeisbare boete van 15% te verbeuren over het nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Mind Power Consultancy zal de door hem te leveren dienste naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.

7.2. Mind Power Consultancy is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.

7.3. Indien Mind Power Consultancy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4. Mind Power Consultancy is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

7.5. Mind Power Consultancy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

7.6. Mind Power Consultancy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een themabijeenkomst, workshop of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

7.7 Mind Power Consultancy is op geen enkele wijze niet verantwoordelijk voor resultaten verkregen met de aangeboden zelfhypnose producten (mp3’s). De aangeboden producten zijn geen vervanging voor medische of psychische behandelingen. Mocht u van mening zijn dat u een ernstig medisch of psychisch probleem heeft, dan is het belangrijk om adequate professionele hulp in te schakelen.

7.8 De producten op hypnosecentraal.nl mogen niet verder verspreid/vertoond/uitgeleend worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Alle rechten voorbehouden.

 

Artikel 8 Toepassing recht en geschillen

8.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

8.2. Wanneer Mind Power Consultancy en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Pin It on Pinterest

Share This